Watchman’s Teaching Letter #003

Kto je tento patriarcha, Júda? časť 3.

V tejto lekcii sa budeme zaoberať Tamar a významom jej mena.

ČO SA NACHÁDZA V MENE?

Poďme teraz k lži nazývania Tamar „Kanaančankou“, nehovoriac už o „kanaanskej pobehlici“, pretože nebola ani „Kanaančankou“ a ani „pobehlicou“. Vyžaduje si to viac štúdia, než iba poukázať na zemepisnú oblasť na mape a povedať, že všetci ľudia v tej oblasi sú Kanaanci. To presne Scott Vaught, a mnoho nekvalifikovaných – jemu podobných – učiteľov, činí. Ako viete, ľudia sú pohybliví a nemôžete ich jednoducho len tak pripichnúť na mapu. Z tohto dôvodu mnoho ľudí predstierajúcich, že sú kvalifikovaní biblickí učitelia, chybujú v tvrdení, že Rút bola Moábčankou. O tomto tvrdení, údajnom moábskom pôvode Rút, budeme rozprávať neskôr. Je preto nutné si uvedomiť, že ľudia migrujú z oblasti do oblasti kvôli zmenám v počasí, kvôli vojnám a mnohým iným dôvodom. Môžete teda vidieť, že musíme do úvahy brať časový rámec i migráciu, čo je čosi, čo Scott Vaught a jemu podobní neučinili. To je príklad toho, prečo sa v v Izraelskej Identite nachádza toľko falošných doktrín, je to príklad rovnakého úsudku, ako u Teda R. Weilanda, Stephena E. Jonesa, Jamesa W. Bruggemana, Charlesa Weismana atď. Poďme sa teraz pozrieť do Písem a určiť pôvod Tamar raz a navždy. Nazrieme do knihy Jašer, 45. kapitola, verš 23, ktorý znie:

„A v tých dňoch šiel Júda do domu Šema a vzal Tamar, dcéru Elama, syna Šema, za ženu svojho prvorodeného, Era.“

No v prípade Tamar naskôr budeme zvažovať význam jej mena. Tamar je výrazom číslo 8559 v Strong’s Concordance: „8559 Tâmâr, taw-mawr’; rovnaké ako 8558; Tamar, meno troch žien a miesta:- Tamar.” Treba taktiež zvážiť výraz číslo 8558, keďže sa jej týka: „8558 tâmâr, taw-mawr’; z nepoužívaného slovného koreňa vo význame byť vzpriamený, palmový strom:- palma.“

Tento výraz „vzpriamená“ alebo „palmový strom“ sa na prvý pohľad nemusí zdať príliš ako znázornenie tohto mena Tamar, no vezmime si dobrý synonymický slovník a pozrime sa, aké synonymá k tomuto výrazu môžeme nájsť. Jedným z prvých synoným, ktoré nájdeme, je výraz “priama”. Môžeme povedať, že Tamar bola „priamou“ ženou? „Vzpriamená“ znamená nenakláňajúca sa alebo padajúca, neohnutá, ale “priama”. Môže taktiež znamenať „vznešená“, významného charakteru a cti. Nie je predstava vznešenosti v charaktere dobrou črtou? Zdá sa, že táto dáma, Tamar, bola niečo viac, že nebola len obyčajnou osobou, bola niečo špeciálne! Zdá sa, že výraz „vznešená“ na ňu padne právom. Ďalším výrazom pre „vzpriamená“ je výraz „ctihodná“. „Ctihodná“ znamená nádheru a urodzenosť v spôsoboch, vyrovnanosť vystupovania. hodnosť úcty či rešpektu, majúca eminentnosť či vysoké postavenie; (brilantne vyčnievajúca). Vidíte už, že tieto hebrejské výrazy majú v sebe oveľa viac významov, než by sa na prvý pohľad zdalo? Objavuje sa v našich mysliach obraz toho, akým druhom dámy Tamar bola? Že by bola obyčajná pobehlica je absurdné! Zdá sa, že táto dáma, Tamar, bola žena, ku ktorej treba vzhliadať, nie pozerať sa na ňu zhora!

„Ctihodná“ taktiež znamená silný zmysel pre to, čo je správne, vysoké štandardy správania sa, vrátane „čistoty“ v ženách. „Nuž,“ poviete, „Táto žena, Tamar, sa ukázala ako majúca veľmi nízky charakter!“ Verím však, že po preskúmaní jej príbehu nájdeme opak!

Ďalším výrazom pre „vzpriamená“ je „významná“, čo znamená nápadná pre kvality výnimočnosti, oslavovaná, eminentná, slávna. Ďalším významom je „ušľachtilá“, charakterizovaná dokonalými morálnymi kvalitami. Zdá sa, že v tejto žene nemáme obyčajnú dámu.

Nuž, k týmto synonymám: Ďalším výrazom pre „vzpriamená“ je „čestná“. „Čestná“ znamená neoddávajúca sa klamstvu, podvodu a krádeži, konajúca čestne a spravodlivo, dôveryhodná, taktiež charakterizovaná otvorenosťou, úprimnosťou, udržiavaním integrity. Neviem, ako vy, ale to, čo u tejto Tamar nachádzam, sa mi začína páčiť. Ďalšou kvalitou pre túto „vzpriamenú“ ženu je „svedomitá“, čo znamená byť ohľaduplnou (starostlivou, pozornou a snaživou). Zdá sa, že Tamar bola „pedantnou“ dámou, so zmyslom pre detaily. Poznáte nejaké takéto dámy? Stavím sa, že to NIE sú Hotentotky ani Kanaančanky! (A neospravedlňujem sa, keďže Mesiáš nazýval ne-Izraelitov „psami“, Marek 7:27) Výraz „vzpriamená“ taktiež naznačuje „spravodlivá“, výraz, ktorý znamená pridržiavajúca sa vysokého morálneho štandardu, vzpriamená, čestná, objektívna, opodstatnená. Myslím, že túto „priamu“ ženu, Tamar, spoznávame o čosi lepšie. Poviete: „To bolo hrozné, čo vykonala s Júdom!“ Preskúmajme celý príbeh, keďže význam jej pravej úlohy bol ignorovaný.

Ďalším výrazom pre túto ženu je „ohľaduplná“, čo znamená opatrná v konaní, kvôli zámeru konať správne. Táto žena, Tamar, mala „ohľady“. Ďalším výrazom na opísanie „vzpriamenej“ je „pravdivá“. Byť „pravdivou“ znamená byť vernou voči priateľom, sľubom a princípom; lojálna a pevne stojaca. Nič falošné či chybné o tejto Tamar! Ďalším výrazom tuná pre „vzpriamenú“ by mohlo byť „slávna“, čiže plná zaslúženej slávy, uznávaná a významná, taktiež oslnivá či nádherná. Človek si takmer túto nádhernú ženu, Tamar, môže predstaviť. Iným výrazom pre „vzpriamenú“ je „impozantná“, čo znamená šľachetná a dôstojná v charaktere a spôsobe, majestátna, honosná. Ďalším synonymom pre výraz „vzpriamená“ by bolo „povznesená“. A Scott Vaught má odvahu tvrdiť, že “Tamar” bola obyčajnou kanaánskou pobehlicou!

Iným slovom pre „vzpriamenú“ by bolo „vznešená“, čo znamená „vyvýšená“ v charaktere, kvalite a štýle. Nehovoríme o pobehlici! Ďalším výrazom je „úžasná“, čo znamená charakterizovaná vyvýšením, šľachetnosťou, impozantnosťou, okázalosťou. Ďalším opisom je „znamenitá“, čo znamená veľmi dobrá, najvyššej kvality či výnimočnosti. Táto dáma, Tamar, vyčnieva nad ostatnými ženami ako palma. Ďalším výrazom pre „vzpriamenú“ by mohlo byť „nšpirujúca“, čo znamená ovplyvňujúca príkladom alebo byť inšpiráciou pre nasledovanie inými ženami. Táto dáma, Tamar, bola skutočne žena, ku ktorej bolo treba vzhliadať, žena vnímaná ako odlišná, výnimočná.

Ďalším výrazom, ktorý by sa dal použiť, je výraz „eminentná“, čo znamená vysokého postavenia, zásluh či mienky; uznávaná, prominentná. „Prestížna“ je ďalším výrazom, ktorý by sa dal použiť pre význam slova „vzpriamená“, v zmysle majúc vysoké ocenenie v očiach ľudí. „Bezúhonná“ je ďalším slovom pre „vzpriamená“, v zmysle vyrovnanosti charakteru. Taktiež môže znamenať stav celistvosti, úplnosti. Neviem, ako u vás, ale myslím, že tu máme skutočnú, pravú adamickú ženu, nie slizkú kanaansku cundru s krivým nosom. Ďalším výrazom pre „vzpriamenú“ osobu je „slávna“, čo znamená pozoruhodne či brilantne mimoriadna; uznávaná. Keď sa dostaneme ku konečnému príbehu, pochopíte, prečo je Tamar taká.

Mohol by som ďalej pokračovať o téme mena Tamar, ale spomeniem len niektoré z ďalších slov, výrazov a synoným, ktoré som našiel, a potom prejdem k ďalšej téme. Tieto výrazy sú: „vynikajúca“, „pozoruhodná“, „veľkolepá“, „prominentná“, „slávna“, „poriadna“, „verná“, „vhodná“, „ctihodná“, „čistá“, „puntičkárska“, „rezolútna“, „pevná“, „horlivá“, „lojálna“, „úprimná“, „odhodlaná“, „spravodlivá“, „vierohodná“, „poslušná“, „majestátna“, „kráľovská“, „vznešená“, „skvostná“, „okázalá“, „dôstojná“, „oslnivá“, „pôsobivá“, „dôkladná“, „vyčnievajúca“, „dôveryhodná“, „obdivuhodná“, „chvályhodná“, „dobrácka“, „znalá spôsobov“, „elegantná“, „nepoškvrnená“, „nepošpinená“, „precízna“, „žiarivá“, „vášnivá“, „spoľahlivá“, „schopná“, „kompetentná“, „pôvabná“, „decentná“, „vzbudzujúca rešpekt“, „čistá“, „reprezentatívna“, „inteligentná“, „jemná“, „uhladená“, „príjemná“, a „ohromujúca“. Myslíte, že táto dáma, Tamar, bola neobyčajná?

Aby sme to zhrnuli, môžeme povedať, že Tamar bola osobou dobrého charakteru, vysokého štandardu, hodná rešpektu kvôli správnemu konaniu podľa Zákona i morálky. Bola ženou zásadovou, etickou, vznešenej a duchovnej povahy. Bola to žena pridržiavajúca sa kódexu hodnôt, žena dokonalosti známej a uznávanej.

Bola to žena pevného zámeru, pevného postoja a istá si svojimi krokmi. Žena hodná úcty, zdravá a slušná, nepoškvrnená rasovou kontamináciou. Žena upravená a podrobujúca sa štandardu správneho konania, oddaná princípom spravodlivosti, konajúc v súlade s tým, čo je správne a morálne, extrémne obozretná voči detailom, pozorná žena, rozumejúca situácii v každom momente, vedomá si Zákona dobra a zla, zodpovedná voči konaniu správnej veci, keď takáto potreba vyvstala. Bola lojálnou ženou činom i výzorom, úprimná a pravdivá, nemenného postoja, striktná a zásadová, a v súlade s faktom a realitou, neúnavná pri dosahovaní cieľa, mentálne v strehu, vyrovnaná, s autoritou vo svojich skutkoch. Bola charakterizovaná hrejivým pocitom, plná vášne, svetlou pokožkou, atraktívnym vzhľadom a podobne ako palma, stojaca „vzpriamene“, v pôsobivej dôstojnosti čnejúc nad inými stromami. Rád by som pánovi Scottovi Vaughtovi dal na vedomie, tu a teraz: Tamar nebola žiadna kanaanska pobehlica, ako tvrdil!!!!!!

Teraz k inej verzii príbehu o Tamar, tentoraz z knihy Far Above Rubies od autorky Isabel Hill Elder. Odporúčam túto knihu každému, kto študuje pravdu o Izraelskej Identite. Výtlačok tejto knihy by mal byť v každej rasovo uvedomelej izraelitskej domácnosti. Je to dobrá kniha i pre Scotta Vaughta, pretože ak by si ju prečítal, nevykladal by toľko hlúpostí. Budem citovať strany 32 až 35 z 5. kapitoly. Táto pasáž nám mnohé z príbehu Júdu a Tamar osvetlí. Nie je to však koniec tohto príbehu, pretože neskôr sa budem venovať každému detailu tohto príbehu, a po dôkladnom preskúmaní budete konečným výsledkom prekvapení.

TAMAR (Gen. 38)

„Júda, štvrtý syn Jakoba a Ley, v priamom rozpore s nepísaným hebrejským zákonom o sobášení sa v rámci svojej vlastnej rasy – ako to bolo demonštrované v prípadoch Izáka a Jakoba, ktorí si získali svoje manželky od svojich príbuzných v Harane — sa oženil so ženou z Kanaanu. [Tento rasový zákon je zapísaný.]

„Narodili sa im traja synovia, a keďže v tých dávnych časoch mala ich výchovu na starosti výlučne matka, títo synovia boli vychovaní v spôsoboch Kanaančanov a bez úcty k morálke, ktorá poznamenáva uctievača pravého Boha.

„Júda si dávno uvedomil svoj omyl v zosobášení sa s kanaanskou ženou, a rozhodol, že si jeho synovia vezmú ženy jeho vlastnej rasy. Júda pre svojho najstaršieho syna, synovca Abrahámovho, vybral hebrejskú dámu s hebrejským menom, TAMAR (označujúce palmový strom), dcéru Arama.

„Zdá sa, že Júdovi synovia boli oddaní všetkým hriechom a skazenosti Kanaancov. Najprv Er zomrel krátko po svojom sobáši, a ďalší syn, Onan, odmietol nasledovať hebrejský zákon o zosobášení sa nasledujúceho najstaršieho syna s bratovou vdovou.

„Júdu zarazilo, keď Onan zomrel, vieme, že ho „PÁN taktiež zabil“. Júdah sa obával oženiť svojho najmladšieho, Šelacha, s Tamar, lebo „tiež môže zomrieť ako jeho bratia“. Júda vrátil Tamar do domu jej otca, aby čakala na jeho pokyn, medzičasom zomrela jeho kanaanska manželka, Batšua.

„Tamar, veriac, že by sa jej svokor Júda zase podruhýkrát oženil s kanaanskou ženou, rozhodla sa vyriešiť rasový problém potomstvo svojou vlastnou osobou. Spríbuznená s Jakobou domácnosťou a dobre si vedomá potreby rasovej čistoty, Tamar začala konať, aby zabránila tomu, aby boli Júdovi potomkovia iní než Hebrejci, čo bolo veľmi obetavé konanie.

„Bola to majstrovská stratégia, ktorá vyústila v stretnutie Júdu a jeho nevesty na kraji cesty, ako je zaznamenané v 38. kapitole Genesis, a záruky dané Júdom, ktorými bol neskôr konfrontovaný, odstránili všetky pochybnosti.

„Sebaobetavým činom Tamar bol kráľovský kruh Domu Júdu zachránený pred kontamináciou zakázaným rodom. Tamar si bola dobre vedomá, že kvôli svojmu rozhodnutiu zachovať čistotu svojej rasy v Dome Júdu berie na seba riziko upálenia, a až v momente, kedy bola privedená, aby čelila trestu zo strany svojho nič netušiaceho svokra, odhalila skutočný stav vecí. ‘Preskúmaj, prosím, komu toto patrí: pečatný prsteň, povraz a prút.’ Pečatný prsteň bol symbolom moci a autority, náhrdelník bol zvyčajne zo zlata, na ktorom bol prsteň zavesený a prút (palica), ktorý taktiež predstavoval žezlo, emblém autority ako hlavy kmeňa.

„V rodinných záznamoch, ktoré boli odovzdávané z otca na syna, Tamar sa dozvedala o starostlivosti pre čistotu rasy; dozvedala sa o svojom vznešenom predkovi, Noachovi, ‘ktorý bol spravodlivý a bezchybný vo svojich generáciách’ od Seta. Výraz „toledah“ (bezchybný), znamená úplný, nepoškvrnený, bezchybný.

„Tamar sa narodili dvojčatá a boli pomenovaní Fares a Zerach. Fares sa stal predkom nášho PÁNA.

„Šelach, najmladší syn Júdu a Batšuy, bol v Dome Júdu značne dôležitým, no bol diskvalifikovaný Božským zásahom kvôli svojmu pôvodu, aby sa nestal predkom Vykupiteľa Izraela.

„Júda vo svojom „Príbehu o Tamar“ uvádza, že žil dobrým a čistým životom, dokiaľ nestretol Kanaančanku Batšuu. ‘Povedal som svojmu svokrovi: Poradím sa s otcom a až potom si vezmem tvoju dcéru. Ale on mi ukázal v mene svojej dcéry veľké množstvo zlata, bol totiž kráľom. Potom ju ozdobil zlatom a perlami a pri hostine mi dal nalievať víno uprostred krásnych žien. Víno mi oslepilo oči a rozkoš zatemnila moje srdce. Roztúžil som sa po nej, poklesol s ňou a prestúpil prikázanie Pána, a prikázanie môjho otca, a vzal som ju za ženu. Ale Pán mi odplatil za svojvôľu môjho srdca, pretože som nemal žiadnu radosť z jej detí….. odbočil som k Tamar …a spáchal veľký hriech … vydal som svoju palicu, oporu svojho kmeňa, a dal som jej i svoj opasok, to jest svoju silu, a čleenku, to jest slávu svojho kráľovstva.

„’Za to som potom činil pokánie…Ako víno odhaľuje cudzincom ľudské i božské tajomstvá, tak ja som odhalil Božie príkazy a tajomstvo svojho otca Jakoba Kanaančanke Batšui, aj keď Boh riekol, aby sme ich neodhaľovali.. … Veď aj ja som bol zvedený striebrom a pôvabom Kanaananky Batšuy … Takže i múdrym mužom z mojich synov tie veci zmätú myseľ a zmenšia kráľovstvo júdske, ktoré mi dal Pán za to, že som počúval otca. Nikdy som sa totiž neprestal držať slova svojho otca Jakoba, ale činil som všetko, čo mi povedal. A Izák, otec môjho otca, mi dobrorečil, že budem kraľovať v Izraeli, a podobným spôsobom mi dobrorečil Jakob. A viem, že zo mňa povstane kráľovstvo.’ …

„’Kvôli peniazom som zahubil svoje deti, a nebyť pokánia tela a pokory ducha a modlitby môjho otca Jakoba, musel by som zomrieť bezdetný. No Boh mojich otcov, milosrdný a zľutujúci sa, poznal, že som to učinil v nevedomosti…. Poznal som však svoju slabosť, aj keď som sa pokladal za nepremožiteľného.’[1]

„Zo štyroch žien spomenutých v spojení s predkami nášho Pána: Tamar, Rachab, Rút a Batšeba, Tamar je prvou, ktorá mala česť podniknúť rozhodný krok za rasovú čistotu, a bolo vskutku veľkou poklonou, ktorú zložil Júda vo svojom prehlásení: „Bola spravodlivejšia než ja“ (Gen.. 38:26). (Zdôraznenie autor lekcie).

Nuž, nebola táto pasáž z knihy Far Above Rubies od Isabel Hill Elder o Tamar lepšia než tá z knihy All Of The Women Of The Bible autorky Edith Deen v lekcii číslo 2? I keď oba články majú čím prispieť, tento druhý bol lepší. Napriek tomu zostáva ešte veľa nevypovedaného. Jediný spôsob, ako môžeme tento príbeh úplne pochopiť, je rozdeliť ho do častí a postupne ich analyzovať.

Ako sa bude príbeh rozvíjať, budeme musieť vziať do úvahy každý aspekt Zákona, keďže tento príbeh je Jahveho Zákonmi vedený z veľkej časti.

TAK SI TERAZ POVEDZME, AKO TO SKUTOČNE BOLO

V Genesis 38:1 sa uvádza: „Júda odišiel od svojich bratov.“ Zo strany Júdu šlo o veľmi vážnu chybu – zanechať svojich blížnych. Vždy, keď sa ideme bratať s Hotentotmi či požieračmi mačiek a psov, vedie to len k problémom! (opäť, bez ospravedlňovania sa, Marek 7:27).

Každopádne, Júda odchádza do tohto kanaanskeho slumu do domu nejakého Chíru, Adulamitu. Tu sa Júda stretáva s zvodnou ženou (dámou ju nazvať nemôžeme), dcérou nejakého Kanaančana, a ten sa volal Šua, Genesis 38:2. Než postúpime ďalej v tomto príbehu, je nutné identifikovať, kto a čo je Kanaanec, inak pointu celého príbehu minieme.

Tuná sa ľudia ako Ted R. Weiland, Stephen E. Jones, James W. Bruggeman, Charles Weisman etc. dostávajú do problémov, pretože neidentifikujú to, o čom hovoria! Je absolútnou nutnosťou aby sme teraz pôvod Kanaancov identifikovali. Ak sa začítate do Genesis 15:19-21, nájdete, že Kannanci boli vytvorení z „Kenitov a Kenizejcov, a Kadmoncov a Chetitov a Perizejcov a Refaimčanov a Amorejčanov a Kanaančanov a Girgašejcov a Jebuzejcov.“ Títo sa medzi sebou miešali a boli všeobecne známi ako „Kanaančania“. Prví zmienení sú „Keniti“, ktorí boli potomkami Kaina (Strongove výrazy číslo 7014 a 7017). Kenizejci sú potomkovia Ezaua-Edoma. Refaimčania sú potomkovia padlých anjelov. Z tohoto môžete vidieť, akou zbastardenou rasou Kanaanci boli a sú. Premiešaní s Kenitmi títo ľudia mali v sebe rodokmeň Kaina, ktorého otcom bol samotný Satan. Táto Júdova kanaanska žena mala teda v sebe satanskú krv Kaina, bola týmto spríbuznená s hadom z Genesis 3:13-15. Akonáhle tento fakt pochopíme, začneme chápať celé sprisahanie v tomto príbehu.

AKE TEDA BOLO SATANOVO SPRISAHANIE?

Náš príbeh má počiatok v dávnych dobách, keď sa v nebesiach vzbúril proti Jahvemu Lucifer spolu s tretinou nebeských anjelov. Jahveh nato umiestnil svojho vlastného syna a dcéru do záhrady Eden. V tomto bode sa Lucifer rozhodol, že synov a dcéry Jahveho musí zničiť ešte predtým, než sa na zemi rozmnožia..Lucifer sa taktiež rozhodol, že musí na zem umiestniť svoje potomstvo,v protiklade k Jahveho potomkom. Preto musí (Satan) zviesť Evu, aby mu porodila potomkov. Rozkoš tuná hrala len druhotnú rolu, keďže hlavným cieľom bolo vlastné potomstvo. Od toho času sa rozmnožoval vo svojom druhu, snažiac sa povraždiť alebo zmiešať s Jahveho potomstvom. Kvôli tomu i dnes, v tejto kritickej dobe, Satanovi potomkovia sú stále v pohotovosti činiť jeho vôľu. Kvôli tomu Herodes (Edomčan-Kanaanec), potomok Kaina a Ezaua, pohotovo povraždil chlapcov v Betleheme, aby zahubil Mesiáša. Spomínate si? – bola to Ráchel, ktorá plakala za svojimi deťmi, nie Lea. Herodes chcel zavraždiť potomka domu Dávidovho, ktorý by bol z Júdu, ktorého porodila Lea, no skončilo to pozabíjaním mnohých detí z kmeňa Benjamín. Spomínate si? – Ráchel mala dvoch synov: Jozefa a Benjamína? Keď pochopíte, že ide o vojnu medzi Jahveho potomkami a potomkami Satana, potom sa historické udalosti stávajú evidentnými. Dnes sa Satanovi potomkovia snažia rasovým miešaním vymazať Jahveho deti z existencie a nemusíte sa obzerať dlho, aby ste tento trend zbadali (a ak to nevidíte, musíte byť slepí). Nuž, príbeh o Júdovi, tuná, je jedným z príbehov, ktorý sa odohral v kritickom období dejín.

Vediac, že táto Batšua bola kanaanskym satanským potomkom Kaina, a vediac, aké jej prirodzené motívy kvôli jej satanskej povahe boli, pozrime sa, ako sa tento príbeh vyvíja. Z toho, čo som bol schopný nájsť, Júdah mal len 15-16 rokov, keď stretol túto kanaansku dcéru (hoci Júdova Záveť 1:51 uvádza, že mal 20 rokov). Možno šlo o 4 roky spoznávania sa. Každopádne, v tom veku by mal telo muža a myseľ dieťaťa. Bol živou návnadou pre túto kanaansku mrchu (a mrchou sa skutočne ukázala byť)! Premýšľajte o tomto príbehu ako o obrátenom zvádzaní Evy Satanom – v tomto prípade Batšua zvádzala Júdu! Ide o kritický bod v dejinách, keďže Júda mal byť rodovou líniou, z ktorej mal pochádzať Mesiáš a jeden zo Satanových potomkov (Batšua) bol hneď photovo pri tom, aby sa pokúsil túto rodovú líniu poškvrniť. Preto Jahšua povedal zákonníkom a farizejom (Ján 8:44):

Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži.“

Pozrime sa teraz na pascu, ktorú títo satanskí ľudia Júdovi pripravili. Okrem Batšuy sa na tom podieľal i jej otec. Nazrime do „Júdovej Závete” v Lost Books of The Bible and The Forgotten Books of Eden, kapitola 1, verše 51-53, a kapitola 2, verše 17-18:

“51 Mal som dvadsať rokov, keď došlo k tejto vojne. A Kanaanci sa mňa a mojich bratov báli. 52 A mal som mnoho dobytka, a mojím hlavným pastierom bol Iram, Adulamita. 53 A keď som šiel k nemu, videl som Parsabu, kráľa Adulamu; a prehovoril k nám a vystrojil oslavu; a keď som bol rozhorúčený (opitý a sexuálne vzrušený), dal mi svoju dcéru Batšuu za ženu. …. 17 A vedel som, že kanaanska rasa je skazená, no impulz mladosti zatemnil moju myseľ. 18 A keď som ju videl nalievať víno, kvoli opojeniu z vína som bol oklamaný a vzal som si ju, aj keď mi to môj otec neodporúčal.”

A ešte čosi z kapitoly 3.3-10

“3 Keďže som sa taktiež chválil, že vo vojnách ma nezviedla žiadna pôvabná ženská tvár, a pokarhal Rúbena, môjho brata, kvôli Bilhe, manželke môjho otca, duch žiarlivosti a smilstva sa proti mne spojili, kým som neľahol s Kanaančankou Batšuou, a Tamar, ktorá bola zasnúbená s mojimi synmi. 4 Pretože som svojmu svokrovi povedal: Poradím sa so svojim otcom, a tak si vezmem tvoju dcéru. 5 A on bol neochotný, no ukázal mi nesmiernu zásobu zlata svojej dcéry, pretože bol kráľom. 6 A ozdobil ju zlatom a perlami, a nechal ju nalievať nám víno na oslave s krásou žien. 7 A víno odvrátilo môj zrak a potešenie zaslepilo moje srdce. 8 A bol som očarený a ľahol som s ňou, a prestúpil prikázanie Pána a prikázanie mojich otcov, a vzal si ju za ženu. 9 A Pán ma odmenil podľa predstavy môjho srdca, kedže som nemal potešenie v jej deťoch. 10 A teraz, moje deti, hovorím vám, neopíjajte sa vínom, pretože víno odvracia myseľ od pravdy, a inšpiruje vášeň túžby a vedie zrak k omylu.”

Môžete vidieť, že v tomto sprisahaní bola zapletená nielen Batšua, ale aj jej otec. Ak by toto sprisahanie uspelo, nebol by žiaden Mesiáš. A ak túto poslednú pointu nevidíme, nepochopíme celý príbeh. V tomto prípade máme ďalší príklad, kedy Satanovi potomkovia vykonávajú prácu svojho otca snažiac sa zničiť Jahveho potomkov. Táto vojna prebieha už cca 7500 rokov. Taktiež si všimnite, že ako všetci Kanaanci, tento Batšuin otec mal množstvo zlatak ako typický kanaansky obchodnícky „Žid“. Toto je dobrý začiatok, ale je toho oveľa viac.

Nuž, Júda skončil tak, že s touto Kanaankou Batšuou splodil 3 deti: Era, Onana a Šelacha. Aby som vám dokázal, akou mrchou tá Batšua bola, Genesis 38:3 nám hovorí, že Júda pomenoval svoje dieťa Er a druhé dieťa (Onan) po narodení, pomenovala Batšua, Genesis 38:4. To nám hovorí, že Batšua prevzala vedenie domácnosti, uzurpujúc si Júdovo zákonité miesto ako kňaza rodiny. Od tej chvíle túto show režírovala táto kanaanska mrcha, a my si ukážeme, ako ňou manipulovala.

Títo traja synovia rástli až do veku, kedy nastal čas im pohľadať ženu. Júda poznal pravidlá, no napriek tomu šiel do domu Šema, aby našiel čistú bielu ženu pre svojho rasovo zmiešaného syna Era. To znie ako dnešné problémy – kde nájsť manželky a manželov pre všetkých tých miešancov? Samozrejme, podobne ako Júda, pokúsime sa pre nich pekné biele dievča, nie? A ak by sme boli proti, budeme politicky nekorektní, nie? Stavím sa, že Júda nikdy nepovedal Elamovi (otcovi Tamar) celý príbeh, inak by Elam nikdy nedal svoju bielu dcéru Tamar pre Júdovho rasovo miešaného syna Era. Pretože Kanaanci boli spríbuznení s Chamom, Noachovým synom, možno Era vydával za bieleho (poznáte tých takmer bielych kanaanskych „Židov“).

Čo potrebujeme ďalej vedieť je fakt, že Batšua (Júdova žena) chcela svojich synov oženiť medzi svoju rasu, a to vysvetľuje mnohé z toho, čo sa odohralo neskoršie v tomto príbehu. Kanaanci boli ľudia s veľmi nízkou morálkou a Batšua učila svojich synov tie najnižšie formy nemorálnosti. Nakoniec nadišiel deň, aby sa Tamar stala Erovou ženou a na tento príbeh sa pozrieme v podaní Knihy Jašer, kapitola 45:24-27 (uvádza lepší popis než bežný preklad):

“24 A Er vošiel k svojej žene Tamar, a stala sa jeho ženou, a keď k nej vošiel, zničil svoje semeno, a jeho konanie bolo v očiach Pána zlé, a Pán ho zabil. 25 A po smrti Era, Júdovho prvorodeného, riekol Júda Onanovi, choď k žene svojho brata a ožeň sa s ňou ako najbližší príbuzný, a vzbuď potomstvo svojmu bratovi. 26 A Onan si vzal Tamar za ženu a vošiel k nej, a Onan konal podobne ako jeho brat, a jeho konanie bolo zlé v očiach Pána, a ten ho tiež zabil. 27 A keď Onan zomrel, Júda riekol Tamar, zostaň v dome svojho otca, dokiaľ môj syn Šílo (Šelach) nevyrastie, a Júda nemal viac záľubu v Tamar, aby jej dal Šelacha za muža, pretože riekol, zomrie predčasne ako jeho bratia.”

Pozrime sa pre porovnanie na rovnakú pasáž z bežného prekladu. Je to Genesis 38:6-10:

„6 Časom vzal Júda pre svojho prvorodeného Era manželku a tá sa volala Tamar. 7 Ale Júdov prvorodený Er sa ukázal v Jahveho očiach ako zlý, Jahveh ho preto usmrtil. 8 Preto povedal Júda Onanovi: „Maj pomer s manželkou svoho brata a uzavri s ňou švagrovské manželstvo a vzbuď svojmu bratovi potomstvo.“ 9 Onan však vedel, že mu potomstvo nebude patriť, a keď mal pomer s manželkou svojho brata, stalo sa, že vypustil svoje semeno na zem, aby nedal potomstvo svojmu bratovi 10 A čo urobil, bolo v Jahveho očiach zlé, teda usmrtil aj jeho.“

Ak je toto podanie pravdivé, k naplneniu manželstva nikdy nedošlo, čo znamená, že po právnej stránke sa Er nikdy nestal manželom Tamar. Júda, nevediac o Erovi (verš 8) „povedal Onanovi: „Maj pomer s manželkou svoho brata a uzavri s ňou švagrovské manželstvo a vzbuď svojmu bratovi potomstvo.“ Nuž, podľa Zákona by to tak malo byť. Každý krok tuná je v súlade so Zákonom. Nemôžete pochopiť stanovisko Tamar, pokiaľ nechápete Zákon. Vo verši 8 Onan namieta, pretože chce vlastné potomstvo, než bratovo. Prečo? Pretože Onan chcel právo prvorodeného, aby dedičstvo prešlo skrze neho. Tento polovičný kanaansky „Žid“ mal pred očami peniaze.

Onan bol tak rozhodnutý, že pred vyvrcholením vyšiel z Tamar (coitus interuptus, prerušovaná súlož), a Jahveh ho zabil. Onan, miešanec, kvôli svojej kainovsko-satansko-kanaanskej povahe, nemal žiadnu úctu voči zákonom Všemohúceho svojho otca. Dodnes sa tento skutok nazýva „onanizmus“. Nech je, ako chce, skôr by som veril, že Jahveh zabil Era a Onana, aby ochránil Tamar. Zaujímavosťou je, že ani Er a ani Onan nemohli byť pred Jahvem považovaní za právoplatných manželov Tamar. V skutočnosti nebola nikdy ani s jedným zosobášená, pretože ani v jednom prípade nedošlo k naplneniu manželstva. To nás privádza k zvyšku príbehu. Je nám povedané, že Júda poslal Tamar späť do domu jej otca, až kým Šelach nedorastie. Keď Šelach vyrástol, Batšua ho oženila s Kanaančankou a zomrela. „Júdova Záveť“ to uvádza v kapitole 2, verš 19, kde Júda hovorí:

„A kým som bol preč, (Batšua) šla a vzala pre Šelacha ženu z Kanaanu.“

Len z tohto jedného činu si viete predstaviť, akou mrchou Batšua bola. Tej však musíme priznať k dobru dve veci: (1) oženila Šelacha s inou Kanaančankou a (2) zomrela. Potom King James Version uvádza, Genesis 38:12:

„Tak uplynulo mnoho dní a Šuova dcéra (Batšua), Júdova manželka, zomrela, a Júda držal obdobie smútku. Potom vyšiel ku strihačom svojich oviec do Timny, on a jeho druh Chíra, Adulamita.“

Nuž, to nás privádza k veľmi zaujímavým situáciám, ktoré väčšina biblických študentov nikdy nezvažovala. Sú to:

  • Dohoda zabezpečiť jedného zo synov Júdu ako manžela pre Tamar bola porušená, nie Júdom! • Smrťou Batšuy, Júdovej manželky, bol úplne slobodný, vhodný vdovec.
  • Keďže ani Er, ani Onan, nenaplnili svoje manželstvá s Tamar, v podstate bola stále ešte panna!!

TAMAR RISKUJE ŽIVOT KVÔLI SVOJIM DEŤOM!

Prvá vec, ktorú musíme pochopiť, je to, že Tamar poznala Jahveho Zákon. Je preto dôležité posudzovať jej správanie z pohľadu jej poznania Zákona. V tomto bode Tamar zistila, že bez Júdových detí, ktoré by pokračovali v jeho kráľovskej línii, nemá žiadnu budúcnosť.

Nebola však spokojná s tým, aby mala mať deti s týmito polovičnými Kanaancami. Tamar si bezpochyby vydýchla, keď Batšua oženila Šelacha medzi jej vlastnými. Ale keďže bolo po všetkom, a ak mala konať, tak buď teraz – alebo nikdy. Teraz existoval iba jeden spôsob, ako by mohol Júda naplniť svoj sľub, a to tak, že sám Júda sa stane otcom Tamariných detí, konajúc v súlade so Zákonom. Tamar zvažvala, ak by mala mať potomkov s Júdom, bolo by to v súlade so Zákonom, nakoľko boli obaja čistej krvi, vhodní na manželstvo, a čo je najdôležitejšie, deti by boli čistej krvi. Tamar preto rýchlo vymyslela veľmi nebezpečný akčný plán, pretože ak by jej odvážny plán nevyšiel, Tamar by bola mŕtvou nevestou presne podľa toho istého Zákona, ktorý uznávala. Ako by sa vám páčilo byť upálení na hranici? Takýto čin si vyžadoval skutočne odvážnu ženu. V skutočnosti nebola Tamar obyčajnou ženou. Kde sú dnešné Tamar, ktorých jediným životným cieľom je počať a vychovávať deti svojho druhu?

Tamar vedela, že Júda nežije pohlavným životom kvôli smrti Batšui a vedela o jeho problémoch s pitím, zvlášť počas obdobia strihania oviec s jeho starým kanaanskym priateľom Chirom Adulamčanom. Tamar brala do úvahy všetko, predovšetkým Zákon, a potom konala. Verím, že zvyšok príbehu je nádherný v každom detaile – ako získala prsteň, povraz a palicu ako záruku na zabezpečenie svojho postavenia.

Som naozaj pyšný na Tamar, keďže je mojou Prastarou Matkou, spred mnohých generácií, ale ak by nevykonala to, čo vykonala, nebol by som tuná a nepísal by som tento vyučujúci list. Som obzvlášť hrdý na to, že môžem zdieľať Tamar, moju Prastarú Matku, so samotným Jahšuom, keĎže obaja máme v nej spoločného predka. Každý s nemeckým, škótskym či írskym pôvodom má Tamar za svoju prastarú matku. Nie som vôbec zahanbený tým, čo Tamar vykonala. Je len poľutovaniahodné, že musela dvakrát spať s týmito polovičnými Kanaancami, a vďaka Jahvemu, že ich ihneď oboch zabil. Tamar je skutočne jednou z najúctyhodnejších žien v Písme, a jednou z mojich obľúbených.

V príbehu o narodení Fáresa a Zeracha musíme vziať do úvahy ešte jednu vec. V Genesis 38:29-30 je pri narodení Fáresa a Zeracha prvý z nich uvedený ako Júdov prvorodený a Zerach ako druhý v poradí. Je zrejmé, že prvé dve kanaanske deti Júdu neboli počítané. Inými slovami, Er nebol počítaný za prvorodeného, ani Onan za druhého v poradí, pretože v Genesis 38:29-30, Fares je uvedený ako prvorodený a Zerach ako Júdov druhý. Z istého dôvodu je Šelach naďalej počítaný za tretieho v poradí. Evidentne smrťou Era a Onana ostali dve miesta voľné pre Faresa a Zeracha. Verím, že s touto lekciou nebudete viac nazerať na príbeh Júdu a Tamar tak ako predtým. Ak budete načúvať väčšine nominálneho kresťanstva, tí hypotetizujú s tým, čo považujú za Tamarinu nemorálnosť. Som tu, aby som vám povedal, že to bolo presne naopak! Dôvod, prečo väčšina ľudí dochádza k záveru, že konanie Tamar bolo nemorálne, je ten, že neštudujú dostatočne dôkladne, prípadne len načúvajú iným názorom.

V ďalšej lekcii budem ďalej rozvíjať príbeh Júdu. a to nielen jeho príbeh a príbeh jeho osobného života, ale taktiež života jeho potomkov. U Júdu je mnoho prekvapivých zvratov, preto bude o čom rozprávať. No čo nateraz vieme, je toto: Júda bol veľmi dôležitým kmeňom v Izraeli a kmeňom z ktorého pochádzal náš Vykupiteľ! Bez kmeňa Júdu by nebolo Spásy pre Izrael! – Bez Tamar by nebolo kmeňa Júdu!

Pôvodný materiál z produkcie

Clifton A. Emahiser’s Teaching Ministries
1012 N. Vine Street, Fostoria, Ohio 44830
Phone (419)435-2836, Fax (419)435-7571
E-mail [email protected]