Bertrand L. Comparet – Viera pre tieto dni

V Hebrejom 11:1 sa hovorí: „Viera je isté očakávanie vecí, v ktoré dúfame, zrejmý dôkaz skutočností, hoci ich nevidíme.“ Všimnite si, že slovo „dôkaz“ je v Biblii taktiež používané v zmysle nárok na pôdu, ako napr. u Jeremiáša 32:8-14. Môžeme preto povedať, že viera je vlastníckym nárokom, ktorým získavate právo nárokovať si na veci, v ktoré dúfate. Viera je teda presvedčenie, ale presvedčenie o čom? Uctievači Baala a Molocha mali vieru, no v nesprávne veci. Samotná viera nepostačuje, ale v čo musíte veriť? Vo všetky Jahveho sľuby!
Viera znamená vziať Jahveho za slovo, a tak získať to, čo prisľúbil, týka sa to vašej spásy a vykúpenia. Ak vezmete Jahveho za slovo, ste oslobodení od svojho bremena hriechu. O tom niet pochýb, netreba čakať a vidieť, čo sa stane. Verte a poznáte teraz radosť spásy a vykúpenia. Ak neveríte, pracujete pod príšerným bremenom svojich hriechov. To nie kvôli tomu, že by vám Jahveh odoprel úľavu, ale preto, že ste neakceptovali to, čo ponúka.
Jahveh nikdy od človeka nepožadoval, aby veril v niečo absurdné. Vždy dopredu poskytol dôkaz, postačujúci na presvedčenie akejkoľvek rozumnej osoby. Jahveh predpovedal pohromy, ktoré privedie na Egypt, a potom tak učinil. Potom povedal Izraelitom, aby kráčali do zasľúbenej zeme. Použil naplnené proroctvo, aby demonštroval úplnú spoľahlivosť svojho slova. V Izaiášovi 48:3-5 Jahveh povedal: „“Prvé veci som hovoril dokonca od onoho času a vychádzali z mojich úst a ja som ich dával počuť. Konal som náhle a tie veci sa stali. Keďže viem, že si tvrdý a že tvoja šija je železná šľacha a tvoje čelo je meď, tiež som ti to od onoho času hovoril. Kým to mohlo nastať, spôsobil som, aby si to počul…““
V Novom Testamente nám 2. Petra 1:19 pripomína: „Preto máme prorocké slovo ešte istejšie, a konáte dobre, keď naň dávate pozor ako na lampu svietiacu na tmavom mieste, kým sa nerozvidnie a nevyjde dennica, vo vašom srdci.“ V 1. Korinťanom 14:22 nám Pavol hovorí: „Preto jazyky nie sú na znamenie pre veriacich, ale pre neveriacich, zatiaľ čo prorokovanie nie je pre neveriacich, ale pre veriacich.“ Jahšua v Jánovi 13:19 povedal: „Už teraz vám to hovorím, skôr ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že som to ja.“
Celá 11. kapitola Hebrejom je naplnená príkladmi tých, ktorých viera bola triumfálna. Za svoju vieru bol Enoch prenesený do ďalšieho života, bez toho, aby zakúsil smrť. Noach, vierou a konaním podľa svojej viery, bol so svojou rodinou zachránený pred smrťou v potope. Abrahám, kvôli svojej viere, získal syna napriek svojej starobe. Mojžiš, svojou vierou, bol schopný previesť ľudí bezpečne skrz egyptské pohromy a taktiež cez vody Červeného mora a štyridsať rokov putovaním v púšti. Jozua, ktorý veril Jahvemu, sedem dní pochodoval okolo Jericha a pri zvuku trúby múry mesta padli.
Všimnite si však, že viera vždy trúbi na trúbe pred pádom stien. Noach vybudoval archu roky pred tým, než sa na obzore zjavila potopa. Je to ako hra v šachy. Jahveh učiní svoj ťah, keď vám ponúka svoje dary spásy, uzdravenia, záchrany pred nebezpečenstvom atď. Potom ste na ťahu vy. Verte mu, že svoje sľuby dodrží. Nepovedzte: „Jahveh, nemyslím si, že ti môžem veriť. Počkám a uvidím.“ Verte mu, potom bude opäť na ťahu on, a On svoje slovo dodrží. Jahšua povedal: „Nech sa vám stane podľa vašej viery.“
Viera je pre dnešné dni, nie pre bezstarostnú budúcnosť. Súčasná materiálna, ako i duchovná, spása a vykúpenie bola daná tým, ktorí verili. Noach a jeho rodina unikli pred potopou, Enoch unikol smrti úplne. Mojžiš viedol svoj ľud cez Červené more i cez suchú pustinu. Potom mu v púšti bolo dané jedlo i voda pre celé spoločenstvo a dostalo s mu veľkých vojenských víťazstiev. Jozuovi boli prisľúbené vojenské víťazstvá nad „siedmymi národmi silnejšími než si ty.“ Veril a tieto víťazstvá vybojoval. Zamyslite sa nad mnohými, ktorí boli uzdravení zo svojich chorôb.
Dnes nás ohrozujú nukleárne útoky, biologický terorizmus atď….prečo sa, ako národ, nespoliehame na Jahveho sľuby záchrany? V Izaiášovi 54:15-17 Jahveh povedal: „Ak by niekto podnikol útok, nebude to z môjho nariadenia. Ktokoľvek podniká na teba útok, ten pre teba padne. *** Akákoľvek zbraň vytvorená proti tebe, nebude mať úspech, a každý jazyk, ktorý povstane proti tebe na súde, odsúdiš. Toto je dedičné vlastníctvo Jahveho sluhov a ich spravodlivosť je odo mňa, je Jahveho výrok.“
Žalm 91:5-16 sľubuje: „Nebudeš sa báť ničoho desivého v noci, ani šípu, ktorý lieta cez deň, ani moru, ktorý kráča temnotou, ani zničenia, ktoré plieni na poludnie. Tisíc padne priamo po tvojom boku a desaťtisíc po tvojej pravici, k tebe sa to nepriblíži. Iba svojimi očami budeš pozerať a uvidíš odplatu zlých. Pretože si povedal: Jahveh je moje útočište, urobil si Najvyššieho svojím príbytkom, nepostihne ťa žiadne nešťastie, a dokonca ani pohroma sa nepriblíži k tvojmu stanu.“ Potom Jahveh hovorí: „Pretože upriamil svoju náklonnosť na mňa, zaobstarám mu aj únik. Budem ho chrániť, lebo poznal moje meno. Bude ma vzývať a ja mu odpoviem. Budem s ním v tiesni. Vyslobodím ho a oslávim ho. Dĺžkou dní ho nasýtim a spôsobím, aby videl záchranu odo mňa.“ Čo môže Rusko či Čína, so všetkými svojimi bombami, robiť proti Jahveho moci?
Mali by sme sa obávať epidémií, ktoré nás ohrozujú? Prečo cirkvi neponúkajú ľudu Jahveho uzdravenie? Mnohokrát sme demonštrovali Jahveho moc uzdravovať. Áno, a jeho ochotu uzdravovať, tak ako prisľúbil.
Jahveho sľuby sú stále pre nás, ak máme vieru. Sú skutočné, neobmedzujte ich spiritualizovaním. Jahveh vzal na seba telo človeka a kráčal po tejto zemi ako Jahšua. Človeku prisľúbil pomoc v núdzi, pomoc takú veľkú, aká veľká je naša potreba. Jahšua v  Jánovi 16:23-24 povedal: „Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Ak poprosíte Otca o čokoľvek, dá vám to v mojom mene. Dosiaľ ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby bola vaša radosť úplná.“
1. liste Jána 5: 4,14-15 sa nám hovorí: „Lebo všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A to je to víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom: naša viera… A toto je tá dôvera, ktorú máme v neho, že nás počuje, nech prosíme o čokoľvek podľa jeho vôle. A ak vieme, že nás počuje, nch prosíme o čokoľvek, vieme, že budeme mať vyprosené veci, lebo sme si ich od neho vyprosili.“
Prečo by sme mali mať strach z hrozivých medzinárodných kŕčov posledných dní, ktoré sú pred nami? O týchto veciach je nám dopredu povedané, aby sme sa ich nebáli. Vieme, že tieto udalosti sú naplnením Jahveho proroctiev a znameniami úsvitu, ktoré máme nasledovať.
V tejto dobe je kompromis so zlom doslova samovraždou. Keď opustíme právo a spravodlivosť, strácame Jahveho ochranu pričom naši nepriatelia nás nenávidia stále rovnako. Toto je čas pre smelý postoj za právo, nie na zbabelý ústup. K vojne organizovaného zla proti zvyšku dobra príde totiž veľmi skoro.
Nemodlite sa, aby sa tieto veci nestali, pretože takto by ste sa nemodlili podľa jeho vôle, keďže toto Jahveh prorokoval. Modlite sa, aby to nepostihlo vás. Modlite sa za zdravie, bezpečie a víťazstvo. Ako nám hovorí Lukáš 1:70-75: „Tak ako hovoril ústami svojich svätých prorokov zo starých dôb o záchrane pred našimi nepriateľmi a z ruky všetkých, ktorí nás nenávidia, aby prejavil milosrdenstvo v spojitosti s našimi predkami a rozpomenul sa na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorú prisahal nášmu predkovi Abrahámovi, aby nám poskytol prednosť nebojácne mu preukazovať svätú službu, keď budeme vyslobodení z rúk nepriateľov, s vernou oddanosťou a spravodlivosťou pred ním po všetky naše dni.“

MODLITE SA ZA TO, VERTE TOMU A ZÍSKATE TIETO PRÍSĽUBY!!!

Kritická poznámka Cliftona A. Emahisera: Comparet citoval 1. Korinťanom takto: “Pavol hovorí: „Preto jazyky nie sú na znamenie pre veriacich, ale pre neveriacich, zatiaľ čo prorokovanie nie je pre neveriacich, ale pre veriacich.“” Nasledujúci citát je z dvoch brožúr, ktoré som nazval Falošnosť letníčnych a charizmatických hnutí  1 a 2: “Pravý a potrebný deň Letníc skutočne nastal, ale to, čoho sme dnes v mene letníčiarstva svedkami, je úplne falošné. A to, čo sa dnes nazýva charizmatickým hnutím, nie je nič viac, než neo-letníčiarstvo toho najhoršieho druhu. Názvy týchto hnutí ani nepíšem s veľkým počiatočným písmenom, keďže si ho nezaslúžia. Vždy, keď musí niekto priniesť do kongregácie štrkáče, aby dokázal že má Ducha Svätého, degratuje Ducha na tú najnižšiu úroveň! … je žiarivo jasné, že dnešné letníčne a charizmatické hnutia nie sú nič viac, než oživenie Šimona Magusa zo Skutkov 8:9-24, či tiene Elymasa Bar-jesusa (Skutky 13:6-12). Sú len o čosi viac než cirkusové predstavenia, ako napr. Kathryn Kuhlman a Benny Hinn.” Hovorenie v jazykoch bolo svedectvom pre neveriacich iba počas apoštolskej doby, a Jahveho proroctvo je odvtedy svedectvom pre veriacich, a to Pavol objasňuje. No dnes sotva niekto rozumie pravému proroctvu!