Watchman’s Teaching Letter #004

Kto je tento patriarcha, Júda? časť 4.

V prvých troch štúdiách z tohto cyklu sme sa dozvedeli mnoho o Júdovom osobnom živote. Júda mal veľmi komplexný, zamotaný a komplikovaný život. Len nemnohí skutočne dokonale zvládli tému Júdu a niektoré z vyjadrení rôznych komentátorov o jeho živote a kmeni (predovšetkým jeho vzťah s Tamar) sú falošné a úplne mimo. V tejto lekcii sa odvrátime od Júdovho osobného života a našu pozornosť upriamime na jeho potomkov, kmeň Júdu. Ak ste si v predchádzajúcich štúdiách mysleli, že Júdov osobný život bol komplikovaný, ešte ste nič nevideli! Z Júdu pochádzajú najväčšie a najúžasnejšie požehnania, no zároveň hrozná a ťaživá kliatba.

JÚDA SA STÁVA POŽEHNANÍM I KLIATBOU

Ako v starom porekadle, máme dobré a zlé správy. Poďme najprv k tým dobrým správam. K tomuto sa pozrieme do 49. kapitoly Genesis, kde Jakob, pred svojou smrťou, prorokuje o osudoch každého z kmeňov svojej rodiny. Pre Júdu prorokoval toto, Genesis 49:8-12:

„8 Júda, ty si ten, ktorého budú chváliť tvoji bratia! Tvoja ruka je na šiji tvojich nepriateľov, pred tebou sa synovia tvojho otca skláňajú. 9 Levom mladým si, Júda: od koristi si vstal, syn môj, na odpočinok si si ľahol sťa lev, ako levica: ktože ho zobudí?! 10 Neoddiali sa žezlo od Júdu, ani berla od jeho nôh, kým nepríde Šílo, ktorému prislúcha (žezlo) a ku ktorému sa pritúlia národy. 11 K viniču priväzuje svoje oslíča a k vzácnej réve mláďa svojej oslice. Vo víne si perie odev a v hroznovej krvi svoj plášť. 12 Jeho oči sú černejšie od vína a jeho zuby belšie nad mlieko.“

V tejto pasáži je dosť materiálu na niekoľko kníh, no nateraz by som chcel, aby ste si všimli proroctvo prvého a druhého príchodu Jahšuu Mesiáša. Vo svojom prvom príchode je zavŕšené naše vykúpenie — vo svojom druhom príchode nás zbaví našich nepriateľov spolu s ďalšími vecami. Čo som chcel, je poukázať tuná na to, ako, v Júdovi, nachádzame veľké požehnanie. I keď na jednej strane Júda predstavuje veľké požehnanie, na strane druhej predstavuje veľkú kliatbu.

Ako som už predtým poukázal, Satan a jeho potomstvo vnikaju do každej kritickéj éry dejín. Pretože Mesiáš mal prísť skrze Júdu, naň Satan a jeho potomstvo upriamili svoje útoky. Satan svj prvý útok učinil zvedením Evy, snažiac sa poškvrniť Jahveho čistú rodovú líniu. Batšua, vo svojej vrodenej satanskej povahe, zaútočila na Júdu osobne jeho zvedením, aby poškvrnila čistú rodovú líniu prisľúbeného Vykupiteľa. Ak vojne rodových línií nerozumiete, miniete celú tému Písem. Nuž, satanské sily, skrze potomkov Kaina, opäť raz Júdu napadli. Tento útok prišiel a dá sa nájsť v 1. Kronickej 2:55, ktorá uvádza:

„Rody pisárov bývajúcich v Jábese: Tiratijci, Simatijci a Suchatijci. To sú Kinejci (Keniti), ktorí pochádzajú od Chamata, otca Rechabovho domu.”

Na prvý pohľad sa to ako útok na kmeň Júdu zdať nemusí, dobre sa však na to pozrime. Čo tuná máme? Celá 2. kapitola 1. Kronickej od konca verša 3, začínajúc s veršom 4, je čistá genealógia Júdu s jednou výnimkou. Všetko od konca verša 3 po verš 54 (vrátane) je genealógiou pravých potomkov Júdu. Potom, vo verši 55, sa k Júdovej genealógii pridáva pár potomkov Kaina! Ako to vieme? Výraz Kinejec (Kenita) vo verši 55 uvedenom vyššie je #7017 v Strong’s Concordance a označuje potomkov Kaina.

Dobre, ale prečo sú Kainovi potomkovia uvedení tuná v Júdovej genealógii? Je to ten istý príbeh stále dookola, snažia sa votrieť a poškvrniť rodovú líniu Júdu, aby tak mohli zničiť pokrvnú líniu Mesiáša. Ak dvom rodovým líniám nerozumiete, nemôžete Bibliu a jej obsah pochopiť. Dokážem teraz, kto títo Keniti sú a odkiaľ pochádzali. Pre objasnenie tejto situácie budem citovať časť výskumu z môjho bookletu Research Papers Proving Two-Seedline Seduction Of Eve. Ide o referencie štandardných komentárov a to som nepoužil všetky, ktoré k tejto téme mám. Na označenie materiálu z bookletu použijem odrážky:

 • Teraz citujúc z The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, zv. 3, s. 782:

„KENITI … vo význame (obrábači kovov, kováči). Klan, alebo kmeňové pomenovanie polo-kočovného ľudu južnej Palestíny a Sinaja. Aramejské a arabské etymológie koreňa gyn dokazujú, že má čo do činenia s kovom a kovoobrábaním (odtiaľ hebrejský výraz z tohto slovného koreňa s významom „kopija/oštep“). To pravdepodobne naznačuje, že Keniti boli kováči, predovšetkým keďže Sinaj a Wadi ‘Arabah boli oblasti bohaté na medenú rudu. W. F. Albright poukázal na fresku Beni Hassan v Egypte (19. storočie pred Kristom) ako na ilustráciu takejto kočovnej skupiny kováčov. Táto freska zobrazuje 36 mužov, žien a detí v charakteristických semitských odevoch vedúcich zvieratá, oslov naložených hudobnými nástrojmi, zbraňami a predmetom, ktorý Albright identifikoval ako kováčske mechy. Okrem toho si povšimol, že Lámechovi traja potomkovia (Genesis 4:19-22) boli zodpovední za stáda (Jabal), hudobné nástroje (Jubal) a kováčstvo (Tubal-Cain, alebo Tubal, kováč), tri zamestnania, ktoré sú na freske najevidentnejšie.“

 • 2. citát z rovnakého článku:

„Ranná monarchia. Počas tohto obdobia sa významná koncentrácia Kenitov nachádzala na juhu júdskeho teritória. To je jasné z 1. Samuelovej 15:6 citovanej vyššie a taktiež z Dávidovho vzťahu s nimi.“

 • 3. citát z rovnakého článku:

„Po-exilové referencie. V 1. Kronickej 2:55 sa o rodinách pisárov žijúcich v Jabaze uvádza, že sú Keniti. Zjavne, počas kráľovstva a v obdobiach exilu, sa istí Keniti vzdali kočovného kováčstva a začali sa venovať sedavejšiemu, no rovnako počestnému povolaniu pisárov.“

 • Peake’s Commentary on the Bible, strana 114, o mene Kenitov uvádza nasledovné:

„Etymológia mena naznačuje, že boli kováčmi alebo zbrojármi, čo je teória podporovaná ich asociáciou s Wadi ‘Arabah, kde sa nachádzali zásoby medi, ktoré Egypťania ťažili od polovice tretieho tisícročia.“

 • Peake’s Commentary on the Bible, strana 181, nachádzame viac o mene Kenitov:

„Meno Kain sa všeobecne semitskými filológmi považuje za znamenajúce „kováč“, a je považované za patronymické pre kenitský klan kováčov.“

 • The Jamieson, Fausset & Brown Commentary On The Whole Bible o Kenitoch hovorí nasledovné, strana 293:

„Rodiny pisárov — občianski alebo náboženskí úradníci kenitského pôvodu, ktorí sú tuná uvedení s kmeňom Júdu, nie ako pôvodom z neho, ale ako obyvatelia v jeho teritóriu, a začlenení v jeho ľud.“

 • The Matthew Pool’s Commentary On The Holy Bible o Kenitoch hovorí nasledovné, zv. 1, s. 778:

Pisári; buď občianski, ktorí boli verejnými notármi, píšucimi a podpisujúcimi právne dokumenty, alebo náboženskí … a sú tu spomenutí nie ako by boli z kmeňa Júdu, ale preto, že medzi nimi prebývali, a pravdepodobne s nimi boli spojení manželstvami, a týmto spôsobom medzi nimi začlenení. Preklad, ktorí prebývali, môže naznačovať, že sú potomkami Júdu, ktorými neboli; ale v tomto preklade iba naznačuje ich spolunažívanie s nimi, z tohto dôvodu sú tu s nimi spomenutí.“

Odtiaľ pochádzali farizeji, saduceji a PISÁRI, na ktorých Jahšua poukázal, že sú zo svojho otca, diabla, keď v Matúšovi 23:35 a Jánovi 8:44 uviedol:

 • Matúš 23:35:

„Aby na vás padla všetka spravodlivá krv vyliata na zemi, počnúc krvou spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, Barachiášovho syna, ktorého ste zabili medzi chrámom a oltárom.“

 • Ján 8:44:

„Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži.“

Keď sme takto preukázali, že pisári, farizejisaduceji v Jahšuovej dobe boli potomkami Kaina, ktorého otcom bol samotný Satan (s výnimkou pár prozelytov), čelíme ďalšiemu problému. Týmto problémom je, že mnohí v posolstve Identity hlásajú, že žiaden Satan či diabol neexistuje! Ide o veľmi vážne učenie a je nutné ho odhaliť. Tí, ktorí učia, že „Židia“ sú náboženstvo, nie rasa, týmto satanským „Židom“ napomáhajú.

„Židia“ milujú, keď ich identifikujú ako náboženstvo, nie ako rasu. „Židia“ pochádzajú z mnohých rás, no majú jedného spoločného menovateľa, majú v sebe Kainovu satanskú krv. Budem teraz citovať z publikácie The Hidden Tyranny, nazývanej taktiež „The Rosenthal Document“. Harold Wallace Rosenthal, sa v dlhom rozhovore otvoril a chválil židovským stanoviskom. V jednej chvíli uviedol toto:

„Medzi inými národmi a štátmi môžeme žiť dovtedy, pokiaľ ich úspešne presviedčame, že Židia nie sú odlišným ľudom, ale sú predstaviteľmi náboženskej viery, ktorí takto predstavujú ‘náboženskú komunitu’, aj keď špecifického charakteru. Faktom je, že to je najväčším z našich klamstiev.”

Takže len každému vykladajte, že „Židia“ sú náboženstvom, nie pokolením (rasou) zmijí, a budete tak napomáhať ich satanskej veci. Verte mi, Ted R. Weiland, Stephen E. Jones, James W. Bruggeman a Charles Weisman napomáhajú „Židom“. Tak im teda naďalej posielajte svoje peniaze, aby mohli pomáhať „Židom“ ešte o čosi viac! A nezabudnite na Pete Petersa! Teraz sa na túto falošnú doktrínu o neexistujúcom Satanovi pozrieme.

DOKTRÍNA O NEEXISTUJÚCOM SATANOVI

Kedysi vyšla brožúra s názvom Satan Dispelled, autorom ktorej bola osoba s pseudonymom Kalamos. Táto 46-stranová brožúra bola vo veľkom distribuovaná Sheldonom Emrym z America’s Promise v arizonskom Phoenixe.

Mnohí z vás pravdepodobne majú tento booklet vo svojej knižnici. Nebudem sa mu venovať príliš dlho, ale chcem vám uviesť príklad jeho falošnosti. Najprv nazrieme do prvej neočíslovanej strany s názvom „Komentár vydavateľa“ a zacitujeme nasledovnú malú časť: „Obzvlášť ma zaujímala štúdia o ‘diablovi’ v Júdovi 9, tento verš bol pre mňa problém. Pár hodín čítania, štúdia a diskusie nielen túto pasáž objasnilo, ale spôsobilo mi radosť a pochopenie z lepšieho pochopenia Písma a samotného Boha, ktoré je dnes tak potrebné. Pozri Dodatok A.“

Nuž, poďme ku Dodatku A, na strane 40:

“DODATOK A: MOJŽIŠOVO TELO…

„No archanjel [hlavný posol] Michael, pri hádke s diablom [odporcom], s ktorým diskutoval o Mojžišovom tele, nevystúpil proti nemu s ostrým obvinením, ale riekol. Nech ťa Pán [Jahveh] potrestá [Júda 9].

„Nie je to ako odkaz na fyzické telo Mojžiša o nič viac, než sa na fyzické telo Krista odkazuje v 1. Korinťanom 12:27-30. Mojžišovým telom tuná bola vybraná skupina mužov ‘schopných’ (Ex. 18:21) slúžiaci ako sudcovia nad ľudom pod dozorom svojho hlavného posla (agenta), Mojžiša. Verš 7 Júdu zjavne odkazuje na Numeri 16, kde sa Kórach škriepil s Mojžišom ohľadom Mojžišovej autority. Kórach bol „diablom-odporcom“ Júdu 9.“

Tuná máme dobrý príklad človeka so zatemnenou mysľou a vytvárajúcou falošný predpoklad. Táto pasáž (Júda 9) nemá nič do činenia s 1. Korinťanom 12:27-30, Exodus 18:21 či osobou menom Kórach uvedenou vyššie. Aby sme si ukázali, o čom Júda 9 skutočne je, budem citovať dve komentáre na túto tému:

 • Jamieson, Fausset & Brown, Commentary On The Whole Bible, strana 1519:

9, Michael, archanjel — Nikde v Písme sa nepoužíva množné číslo, ‘archanjeli’; ale iba JEDEN, ‘archanjel.’ Jedinou inou pasážou v Novej Zmluve, kde sa tento výraz nachádza, je 1. Tesaloničanom 4:16, kde je Kristus odlíšený od archanjela, s hlasom ktorého zostúpi, aby vzkriesil mŕtvych, preto sa mýlia tí, ktorí si Krista a Michaela zamieňajú. Toto meno znamená Kto je ako Boh? V Danielpvi 10:13 je nazývaný ‘Jeden (okrajová poznámka, prvý) z hlavných princov/vládcov.’ Je víťazným anjelom Izraela. V Zjavení 12:7 je konflikt medzi Michaelom a Satanom opäť o Mojžišovom tele – jeho skutočnom tele. Satan, ako majúci moc smrti, oponoval jeho vzkrieseniu, na základe Mojžišovho hriechu v Meribe, a jeho vraždy (popravy) Egypťana. To, že Mojžišovo telo bolo vzkriesené, vyplýva z jeho prítomnosti s Eliášom a Ježišom (ktorý bol v tele) pri Premenení: príkladu a predzvesti nadchádzajúceho vzkriesenia-kráľovstva, uvedené Michaelovým postavením sa za Boží ľud.“

 • The Wycliffe Bible Commentary, strana 1488:

9. Júda umocňuje svoje vysvetlenie úcty citovaním apokryfného príbehu Michaela a diabla, prevzatého z pseudepigrafného Mojžišovho nanebovzatia. Aj keď Júda cituje túto knihu i Enocha, nedá sa podporovať, že im pripisoval kanonický status či historickosť.“

Toto posledné tvrdenie hovorí: pretože pohania na prvom ekumenickom (všeobecnom) koncile v Nicey v roku A.D. 325 neuznali horeuvedené knihy, neboli tieto zahrnené do ich „kánonu“. Každopádne, osoba, ktorá tento „Komentár vydavateľa“ písala, nevedela, o čom rozpráva ohľadom témy Júdu 9, keďže tento verš nemá nič do činenia s 1. Korinťanom 12:27-30, Exodus 18:21 či Kórachovou osobou. Zvyšok knihy je v rovnakom duchu a ďalší komentár si nezasluhuje., no môžem vás uistiť, že obsahuje množstvo dier rovnakej povahy. Samozrejme, spomína, že na jej myslenie mal istý vplyv pastor Sheldon Emry z arizonského Phoenixu. Je taktiež zaujímavé, že na posledne strane (46) sa nachádza reklama (USD 4.00) na preklad Novej Zmluvy pod názvom “Concordant Literal New Testament”. Odtiaľ pochádza univerzalizmus Stephena E. Jonesa a Michaela Warka! Celá adresa tohto tímu bola Concordant Publishing Concern, 15570 West Knochaven Drive, Saugus, California, 91350. Teraz vieme, že Sheldon Emry, spolu so Stephenom Jonesom, bol nielen propagátorom jednej línie potomstva, univerzalizmu, ale taktiež doktríny o neexistujúcom Satanovi. To by nám malo poskytnúť predstavu, odkiaľ všetok tento odpad pochádza.

CHARLES WEISMAN ZAHÁŇA SATANA

Teraz budem citovať krátku pasáž z prednášky Charlesa Weismana, v ktorej sa snažil „vyvrátiť“ doktrínu o dvoch líniách potomstva. Weisman túto prednášku podal v táborovom sídle Pete Petersa, takže vieme, na akej strane tohto problému Peters stojí, keďže Weismanovo dielo značne vychvaľoval.

Keď sa započúvate do slov Charlesa Weismana s ohľadom na túto tému, počujete rovnaké slová ako od Stephena E. Jonesa, Teda R. Weilanda a Jamesa Bruggemana, pretože sa všetci dajú dať do jedného koša – ak ste počuli jedného z nich, počuli ste všetkých. Preto James W. Bruggeman publikoval nechutný článok Teda Weilanda – “Eve: Did She? or Didn’t She” – v Bruggemanovej publikácii Kingdom Journal na jari 1998. Charles Weisman o Satanovi uvádza nasledovné:

„…Nuž, identifikácia tohto hada výrazom Satan či diabol môže byť zmätočná, keďže sa tieto termíny dajú pripísať mnohým odlišným veciam. Po prvé, Božiemu anjelovi, ktorý bol Satanom voči Balaamovi, Numeri 22:22. Dávid bol Satanom, čiže protivníkom, voči Filištíncom, 1. Samuelova 29:4. Diablami sú nazývaní ľudia, ktorí sú ohováračmi, 1. Timotejovi 3:11. A diablami sú nazývaní ľudia, ktorí sú nazývaní falošnými žalobcami, Títovi 2:3. Judáš bol nazývaný diablom. Peter bol nazvaný Satanom. Výrazy diabol a Satan sú používané na označenie zla všeobecne, alebo na označenie hriechu či nepriateľa. Satanom sú nazývané skorumpované politicko-náboženské systémy či autority. Za diabla môže byť označená žiadostivosť či telesná povaha človeka. Tieto slová – diabol a Satan – teda vo svojom použití v Písme nemajú jediný význam; rovnako ako výraz had. No takto s nimi kresťanstvo vždy zaobchádzalo a interpretovalo ich. Takže, aj keď tieto výrazy, diabol a Satan, boli aplikované na hada v Genesis 3:15, teraz už zničeného, sú taktiež aplikované na rôzne iné veci. Takto sa výrazy diabol a Satan stále používajú a dajú sa používať, rovnako ako výraz had. No nedajú sa použiť v odkaze na hada z Genesis 3:15 ako stále existujúceho. Preto, bez ohľadu na to, čo týmto hadom bolo, je koniec, prinajmenšom jeho moc je celkom iste na konci…“

ODSTRÁŇME ZMÄTOK Z IDENTIFIKÁCIE SATANA!

Na objasnenie, čo tieto výrazy Satan, diabol, had prahad (starý drak) znamenajú, otvorím najprv The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, zväzok 5, Q-Z, a citujem ich článok o Satanovi na strane 282:

1. Odkazy na satana. 1. V Starej Zmluve. Bez člena hebrejský výraz Satan má všeobecný význam „protivník“, „nepriateľ“. Takto je použitý v 1. Samuelovej 29:4 na Dávida ako možnom nepriateľovi v boji; v 1. Kráľov 11:14, 23, 25 označuje politických protivníkov Šalamúna, v Numeri Numbers 22:22 je aplikovaný na Pánovho anjela, ktorý stál proti Balaamovi. V Žalme 109:6 je použitý na ľudského žalobcu. S členom, ‘Protivník’, stáva sa vlastným menom a označuje osobu Satana.”

Ďalej budem citovať z publikácie Insight On The Scriptures, zväzok 2, strana 866, publikovanej u „Watch Tower Bible and Tract Society“. V tejto téme vykonali dobrú prácu – existuje pár vecí, kde vedia, o čom rozprávajú, a táto záležitosť je jedna z nich, pretože existuje mnoho iných zdrojov, ktoré sa s týmto zhodujú:

SATAN [Odporca] Na mnohých miestach v hebrejských Písmach sa výraz sa-tan’ objavuje bez určitého člena. V takomto prípade sa týka vo svojom prvom objavení sa anjela, ktorý stál v ceste odporujúc Balaamovi pri jeho výprave s cieľom prekliať Izraelitov. (Numeri 22:22, 32). V iných prípadoch odkazuje na jednotlivcov ako odporcov proti iným ľuďom. (1. Samuelova 29:4; 2. Samuelova 19:21, 22; 1. Kráľov 5:4; 11:14, 23, 25). Tento výraz je však používaný s určitým členom ha na označenie Satana, diabla, hlavného Božieho Protivníka (Jób 1:6; 2:1-7; Zechariáš 3:1.2). V gréckych Písmach sa Satana Diabla týka výraz sa-ta-nas’ v takmer všetkých svojich výskytoch a zvyčajne je doprevádzaný určitým členom, .“

K tomu citujem ďalšie svedectvo z The Pictorial Bible Dictionary, publikovaného u Wheaton College, Wheaton, štát Illinois, strana 755:

SATAN (satan; hebrejsky satan, grécky Satán alebo Satanás, protivník), hlavný z padlých duchov, hlavný protivník Boha a človeka. Bez člena je hebrejský výraz používaný vo všeobecnom význame na označenie niekoho, kto je oponentom, protivníkom, anjela, ktorý stál v ceste Balaamovi (Numeri 22:22); Dávida ako možného oponenta v boji (1. Samuelova 29:4); politického protivníka (1. Kráľov 11:14). S určitým členom uvedeným pred ním je to vlastné meno v Jóbovi 1-2, Zechariášovi 3:1-2, označujúce Satana ako osobu. V Žalme 109:6 člen chýba, a môže odkazovať na ľudského provníka (porovnaj AVS, „protivník“), ale všeobecne sa pripúšťa, že v 1. Kronickej 21:1 je výraz vlastným menom bez člena. Učenie týkajúce sa zla a osobného diabla nachádza svoju plnú prezentáciu iba v Novej Zmluve. V Novej Zmluve výraz Satan, preložený z hebrejského jazyka, vždy označuje osobného Satana (ale porovnaj Matúš 16:23; Marek 8:33). Zákerný nepriateľ je v Novej Zmluve známy množstvom iných mien a opisných pomenovaní. Často je nazývaný „diablom“ (grécky diábolos), označujúceho ohovárača (Matúš. 4:1; Lukáš 4:2; Ján 8:44; Efezanom 6:11; Zjavenie 12:12 etc.). (‘Diabli’: v KJV a ERV správnejšie ‘démoni’). Ďalšie tituly alebo opisné pomenovania jemu prisudzované sú ‘Abaddon’ alebo ‘Apollyon’ (Zjavenie 9:11); ‘žalobca bratov’ (Zjavenie 12:10); ‘Protivník’, (grécky antídikos) (1. Petra 5:8); ‘Beelzebub’ (Matúš 12:24); ‘Belial’ (2. Korinťanom 6:15); ‘zvodca celého sveta’ (Zjavenie 12:9); ‘veľký drak’ (Zjavenie 12:9) ‘ten zlý’ (Matúš 13:19, 38; 1. Jána 2:13; 5:19); ‘otec lží’ (Ján 8:44); ‘boh tohto sveta’ (2. Korinťanom 4:4); ‘vrah’ (Ján 8:44); ‘prahad’ (Zjavenie 12:9); ‘vládca tohto sveta’ (Ján 12:31; 14:30); ‘knieža vzdušnej mocnosti’ (Efezanom 2:2); ‘pokušiteľ’ (Matúš. 4:5; 1. Tesaloničanom 3:5).”

VŠETKO SPOČÍVA NA ČLENE!

Z tohto všetkého môžete vidieť, že musíme vedieť, či sa pri tomto výraze člen nachádza alebo nie, aby sme vedeli, či hovorí o samotnom Satanovi, alebo tento výraz používa len ako opisné pomenovanie. To nás privádza späť do školských lavíc a nudných cvičení v anglickom jazyku. Na osvieženie vašej pamäte, čo člen je, budem citovať zo súboru kníh pod názvom Practical English vydaného u Career Institute, zväzok 1, časť 2, strana 6:

„Slová a, an a the sú prídavnými menami, aj keď v gramatike sa nazývajú členmi. Výraz the sa nazýva určitým členom. Výrazy a a an sú nazývané neurčitými členmi. Keď hovoríme, the book on the table, poukazujeme na určitú knihu na určitom stole. Keď hovoríme, I have a book, neoznačuje sa žiadna konkrétna, určitá kniha.“

The World Scope Encyclopedia, zväzok 1, pod heslom Člen uvádza: „Člen …, v gramatike jedna z tried limitujúcich adjektív, zahŕňajúca adjektívne elementy a, an a the. A sa používa pred samohláskami a an pred spoluhláskami, oba sú nazývané neurčitými členmi, pretože odkazujú na dva a viac objektov. The sa nazýva určitý člen.”

The Reader’s Digest Great Encyclopedic Dictionary, strana 1933, uvádza o člene nasledovné: „člen. Zvláštna forma adjektíva. ‘The’ sa nazýva určitým členom. ‘A’ a ‘an’ sú neurčité členy.“

The Encyclopedia Americana, vydanie z roku 1948, zväzok 1, strana 357, uvádza o člene toto: „Člen, v gramatike, vetná častica používaná pred podstatnými menami na ohraničenie alebo definíciu ich aplikácie. V anglickom jazyku je neurčitým členom a alebo an (člen a sa používa pred podstatným menom začínajúcim samohláskou) a určitým členom je the. Anglický neurčitý člen je v skutočnosti modifikovanou formou číselného prídavného mena jeden, takže nemecké ein a francúzske un predstavujú číselný a určitý člen. V rôznych jazykoch nachádzame stopy po tom, že určitý člen bol pôvodne zámenom, anglické the je teda podobné výrazom ten a tamten. Latinský jazyk určitý či neurčitý člen nepozná; gréčtina má určitý člen; hebrejský a arabský určitý člen je predponou podstatného mena, kým, na strane druhej, u sýrčiny a chaldejčiny je to prípona, ako i v islandčine. V škandinávskych jazykoch je určitý člen príponou k slovu, ako je hus-et, (ten) dom. Ruština členy nepozná.“

Prečo je pri štúdiu Písem tak nutné zdôrazňovať použitie člena? Z jedného dôvodu – ak nevieme, či sa tam člen vyskytuje, alebo nie, nemôžeme vedieť, čo Písma hovoria. Nielenže musíme viedieť, čo člen znamená, ale musíme pochopiť použitie člena v hebrejskom a gréckom jazyku. S určitým členom Písma hovoria o pôvodnom, osobnom diablovi či Satanovi. Nuž, existuje ale jeden jazyk, do ktorého bola Biblia prekladaná, a ktorý nemá žiaden člen, týmto jazykom je latinčina. Objavuje sa tam nejaký problém? – to si píšte, že áno. V knihe Latin For Americans, kniha I, vydanej u The Macmillan Company, strana 413, sa uvádza toto: „Člen – určitý (the), neurčitý (a, an). V latinčine nie je žiaden výraz pre ‘the’ alebo ‘a’.”

Dnes je vcelku dobre známe, že Nová Zmluva bola pôvodne napísaná v aramejčine (forma hebrejčiny), potom preložená do gréčtiny, potom go latinčiny, nemčiny, angličtiny. Otázka: ak prekladali priamo z latinčiny, ako nemeckí a anglickí prekladatelia vedeli, kde a aký druh člena zahrnúť? Začínate už vidieť, ako dôležité je nahliadnuť k k pôvodným jazykom? A jednoz najdôležitejších vecí, ktorú musíme vykonať, je rozpoznať člen, ktorý existuje v hebrejčine i gréčtine. Rozdielom môže byť rozdiel medzi skutočným, osobným diablom alebo niekým, kto ako diabol koná. Takto presne Charles Weisman, Stephen E. Jones, Ted R. Weiland a James W. Bruggeman mätú túto otázku a propagujú doktrínu o neexistujúcom diablovi. Vo všetkých ich dielach (čo som mohol počuť a prečítať), som nikdy nepočul, aby člen čo i len raz spomenuli a vysvetlili, čo v Písmach znamená. Myslím, že v skutočnosti o tom vôbec nevedia – asi neboli v škole, keď učiteľ angličtiny člen vysvetľoval.

NIE JE VŠETKO STRATENÉ!

Ukážem vám, ako člen v Písmach (predovšetkým v Starej Zmluve) rýchlo rozpoznať, no najprv vám musím rozpovedať jeden príbeh. Všetko v histórii má svoje opodstatnenie a Jahveh všetko v dejinách vyriešil v prospech svojho ľudu. Chvíľu budem rozprávať o Septuaginte, gréckom preklade Starej Zmluvy. Po úspešných ťaženiach Alexandra Veľkého na väčšine ním dobytého územia ľudia začali hovoriť grécky. V egyptskej Alexandrii žila komunita grécky hovoriacich „Židov“ Títo grécky hovoriaci „Židia“ sa rozhodli, že potrebujú grécky preklad starých Písem. Nebudem sa detailne venovať tomu, ako svoj grécky preklad nakoniec uskutočnili, ale keď bol dokončený, stal sa známym ako Septuaginta (sedemdesiat, resp. LXX). Toto je dôležitá časť: Keď prekladali z hebrejčiny a chaldejčiny do gréčtiny, zmenili hebrejské a chaldejské členy na grécke členy, a takto ich dnes v Biblii máme! Neviem, či si to uvedomujete alebo nie, ale mnoho výrazov v našej Starej Zmluve sú v gréčtine a časťou týchto gréckych slov je určitý člen. Určitý člen „the“ je rovnaký v Starej a Novej Zmluve – je to grécky výraz pod číslom #3588.

Týmto gréckym slovom je vlastne každé vyjadrenie určitého člena v Starej Zmluve — môžete si to overiť v dodatku v Strong’s Concordance a zistíte, že je to tak. Takže ak v [anglickom] preklade čítate o „the serpent“ v Genesis 3:1, 3, 4, 13, 14, viete, že sa tam nachádza určitý člen, s výnimkou pasáží ako je napríklad “the serpent of brass” v Numeri 21:9.

Pozrime sa na tento grécky výraz pod číslom #3588 v Strong’s Concordance:

 1. Ò ho, (mužský rod) vrátane ženského rodu,

º he, stredný rod,

to, to, vo všetkých svojich tvaroch, určitý člen; the (niekedy v anglických idiómach doplnený, niekedy nie): ten, toto, tamten, jeden, ten, tá, to, atď.

Ako sa dá z tohto vidieť, niekedy môže byť určitým členom aj ten, tamten, tá, to. Najčastejšie je však v anglicom preklade grécky člen výrazom the. Zdá sa, že vždy existuje nejaká výnimka z pravidla.Taktiež si všimnete, že určitý člen sa v texte niekedy nachádza aj bez výrazu the.

Dúfam, že som vás teraz nestratil, no musíme sa o čosi v otázke člena pohnúť. Členy sú druhom prídavného mena, ktoré mení alebo modifikuje význam podstatného mena (pomenovanie predmetu alebo osoby). Ďalej musíme zvážiť dva druhy podstatných mien: (1) všeobecné podstatné meno a (2) vlastné meno. Všeobecné podstatné mená sú slová ako kniha, stolička, stôl, mesto, oceán, ľalia, tiger atď. Vlastnými menami sú napr. John Adams, Daniel Morgan, Lake Michigan, Lake Louise a Satan v Písme. Všeobecne platí, že vlastné mená sa uvádzajú s veľkým začiatočným písmenom, všeobecné podstatné mená nie. V anglickom jazyku si vlastné podstatné mená (vrátane osobných mien) nevyžadujú umiestnenie určitého člena „the“ pred podstatným menom. Osobné meno je vlastným podstatným menom a je v angličtine, indikované veľkým počiatočným písmenom.

No v gréčtine môžu mať vlastné podstatné mená pred sebou určitý člen. Takými príkladmi sú (the, ten) Michael, (the, ten) Izák, (the, tá) Támar, (the, ten) Herodes, (the, ten) Ján, a pri preklade je to jednoducho Michael, Izák, Támar, Herodes alebo Ján. Kvôli tomu Biblia v anglickom jazyku uvádza: the devil, the serpent alebo Satan.

Prečítajme si teraz Zjavenie 12:9 v angličtine so zvýrazneným vsunutým gréckym členom:

“And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, (the adversary) which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him.”

V gréčtine tento verš vyzerá podobne a člen je o čosi odlišnejší než v angličtine (vychádzam z Emphatic DiaglottGreen’s Interlinear uvádza podobné znenie)— tak sa naň pozrime:

“And was cast the dragon the great, the serpent the old, the one being called accuser, and [the] adversary, the one deceiving the habitable whole, was cast into the earth, and the messengers of him with him were cast.”

V skutočnosti existuje 24 tvarov gréckeho člena. Formy, ktoré nás zaujímajú najviac, sú základným Ò, º a JÒ, v gréckom výraze #3588 z vyššie spomínanej Strong’s Concordance. Výraz Ò is mužský rod, º je ženský rod a JÒ v rode strednom. V gréčtine nájdete Ò v spojení s menom muža, º u ženy a JÒ s lokalitou alebo predmetom iným ako je muž či žena. Naším zámerom je v tejto štúdii gréckym určitým členom dokázať, že existuje skutočná postava, známa ako Satan. Mali by sme poukázať na to, že v gréčtine neexistuje neurčitý člen, iba určitý člen. V knihe New Testament Greek Study Aids od Waltera Jerryho Clarka, je to vysvetlené takto:

Člen. Úzko spätý s podstatným menom je člen. ‘Ak je žiaduce predstaviť vec označenú podstatným menom ako špecifickú či známu, môžeme použiť člen’ (Dana a Mantey, Manual Grammar). V anglickom jazyku máme určitý člen (‘the’) an neurčitý člen (‘a’ alebo ‘an’). Gréčtina však má iba určitý člen a preto sa tento označuje len ako „člen“. Nápomocné k zaoberaniu sa s členom nám budú dve všeobecné pravidlá. Tieto sú: prítomnosť člena v istom zmysle označuje podstatné meno ako konkrétne, určité, a jeho neprítomnosť naznačuje neurčitosť. Z týchto pravidiel existujú výnimky, no ide o najjednoduchšie a najrozšírenejšie použitie člena.“

Charles Weisman sa vo svojej tiráde snažil, aby to vyznelo tak, že všetky pasáže, kde sa objavuje výraz diabol alebo Satan, sú len obrazným pomenovaním. Jediný spôsob, ako sme schopní určiť, či ide o skutočnú osobu, alebo obrazné pomenovanie, je pozrieť sa do pôvodných jazykov. Len zo samotného prekladu to nezistíte. Nie som expertom na grécky jazyk, no s pomocou Emphatic Diaglot, Green’s Interlinear a Greek to English Interlinear Georgea Rickera Berryho, dokážem čítať grécky určitý člen všade, kde sa v Novej Zmluve vo svojich 24-och tvaroch nachádza. A prinajmenšom pre Novú Zmluvu, musím priznať, že Emphatic Diaglott je z týchto troch publikácií najlepší, aj keď je publikovaný u Watch Tower Bible and Tract Society. Ak by ste chceli študovať otázku člena v gréckom jazyku, možno by ste mohli jeho vydanie nájsť niekde v antikvariáte. Skutočne doporučujem na začiatok Emphatic Diaglott. Teraz sa pozrieme na pár veršov, aby sme určili, či sa v nich určitý člen nachádza alebo nie. Už sme takto preskúmali Zjavenie 12:9. Ďalej sa pozrieme na Jána 8:44 a zvýrazním grécky člen:

„Vaším (the) otcom je (the) diabol a vy chcete plniť túžby svojho (the) otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá (hovorí (the) lož), hovorí zo (the) seba, lebo je luhár a otec lži.“

Júda 9: „Keď sa (the) archanjel (the) Michal v rozhovore s diablom prel o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť rúhavý výrok, ale povedal: “Nech ťa Pán potrestá.“

Lukáš 10:18: „18 On im povedal: “Videl som Satana (the odporcu) padať z (the) neba ako blesk.”

Matúš 12:26: Ak (the) Satan vyháňa (the) Satana, je vnútorne rozdelený – akože potom obstojí jeho (º ženský tvar člena the) kráľovstvo?“ (Nie je to zaujímavé? Satanovo kráľovstvo je ženského rodu!)

Matúš 4:1: „Potom Duch vyviedol (the) Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal.“

Mohol by som pokračovať a uviesť vám tisíce príkladov, kde sa grécky člen nachádza a kde nie, ale uvediem vám pár príkladov, kde tento grécky člen chýba.. Bude to príklad výrazu Satan. Pretože sa tam, kde sa v nasledujúcich pasážach hovorí o Satanovi, grécky člen nevyskytuje, výraz Satan nebude uvedený s veľkým začiatočným písmenom.

Takmer v každej Biblii, ktorú som našiel (a mám ich okolo 50), v každom prípade bol Satan uvedený s veľkým začiatočným písmenom. Našiel som však dve Biblie, ktoré tento výraz takto neuvádzali, ale iba „satan“. Títo prekladatelia chápali význam absencie gréckeho člena.

The New American Bible by Thomas Nelson Publishers © 1976, Matúš 16:23:

„On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty, ty satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“

The Saint Joseph Edition of the Holy Bible, OT, (Confraternity-Douay, & NT, (Confraternity Version — katolícka Biblia) © 1950, 1952,1954 and 1963, Matúš 16:23 a Marek 8:33:

Matúš 16:23: „On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!““

Marek 8:33: „On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!““

Môžete sa však spýtať: „Čo to má do činenia s Júdom?“ — To všetko má čo do činenia s Júdom! Z tejto štúdie vieme, že existuje skutočný osobný Satan — že Satan zviedol Evu v Záhrade a splodil Kaina — že potomkovia Kaina sú doslova diablami v ľudskej koži. Výsledkom toho je, že máme samotného Satana a jeho potomkov, „Židov“! Z pochopenia určitého člena to môžeme vedieť naisto! Nielen to, ale môžeme vedieť, že sa títo diabli pripojili ku kmeňu Júdu,, a vďaka Jahvehmu, že iba malá časť Júdu sa s týmito kanaánskymi diablami zmiešala. Máme teda dobré figy a zhité figy Júdu! Ako budeme pokračovať, tento Júdov príbeh sa stane oveľa komplexnejším.

Pre tých, ktorí chcú so skúmaním gréckeho určitého člena yačať hneď, prikladám nasledujúcu tabuľku, aby som vám jeho rozpoznávanie vo všetkých tvaroch uľahčil. Budete chciet tento prehľad zavestiť na stenu, keďže nie všetky grécke interlineárne preklady tieto informácie o rozoznávaní člena uvádzajú.

S týmto prehlľadom budete schopní rozpoznať nielen člen, ale aj jeho tvar. Keď sa naučíte, ako ho čítať, bude pre náboženských podvodníkov oveľa ťažšie niečo vám natárať. Tí, ktorí by chceli pokračovať ďalej a grécky jazyk sa naučiť, určitý člen je dobrým začiatkom. Ak by ste sa však nikdy nedostali ďalej, než len k rozpoznaniu určitého člena, zvládli ste aj tak veľkú časť vašej Biblie.

Poznámka: Tabuľka bola priložená k pôvodnej lekcii. Tieto informácie sa však dajú nájsť v mnohých učebniciach gréčtiny.

Pôvodný materiál z produkcie

Clifton A. Emahiser’s Teaching Ministries
1012 N. Vine Street, Fostoria, Ohio 44830
Phone (419)435-2836, Fax (419)435-7571
E-mail [email protected]